Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakenduskava 2021–2027” meetme "Perioodi 2021–2027 kogukonna juhitud kohaliku arengu toetus" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord ning nõuded kohaliku tegevusrühma, ja kohaliku arengu strateegia kohta ning strateegia esitamise, hindamise ja heakskiitmise täpsem kord.

 

Meetme määruse liate siit - Määrus