Harju Kalandusühingu liikmeks vastuvõtmise ning kohalikust algatusrühmast väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

Kord kehtestatakse Maaeluministri määruse „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ § 15 lõike 1 p 3 ja Harju Kalandusühingu põhikirja punkt 3 alusel:


1. Harju Kalandusühingu (edaspidi Ühing) liikmeks võib astuda kohaliku omavalitsuse üksus ning füüsiline ja juriidiline isik, kelle elu- või tegevuskoht on Harjumaa kalanduspiirkonnas.
2. Liikmeks astumiseks esitab isik Ühingu juhatusele kirjaliku taotlusavalduse.
3. Avaldusele tuleb märkida:
3.1. taotleja eesnimi, perekonnanimi ja isikukood
3.2. taotleja ärinimi, äriregistrikood, juhatuse liikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood
3.3. elukoht/asukoht – märgitakse aadress, kus asub kontaktisik või kuhu on võimalik saata post
3.4. ettevõtte asukoht – märgitakse aadress, kus toimub tootmine (küla, vald, maakond, kus talu või ettevõte paikneb)
3.5. telefon ja e-posti andmed, millel on võimalik kontakteeruda
3.6. majandustegevus – märgitakse taotleja põhitegevusala
3.7. liikmeksastumise eesmärk
3.8. kinnitus selle kohta, et ei ole teise taolise algatusrühma liige
3.9. avaldusele lisatakse kinnitus sisseastumismaksu tasumise kohta.
4. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus taotleja avalduse alusel. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.
5. Liikmeks astuja loetakse Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemise päevast.
6. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumine. Juhatus võib keelduda ühel järgmistest asjaoludest:
6.1. liikmeks astuja tegevus- või asukoht ei ole Ühingu tegevuspiirkonnas
6.2. liikmeks astuja on varem samast Ühingust välja arvatud
6.3. liikmeks vastuvõtmine on vastuolus Ühingu põhikirja 2.1, 3.2 või 3.11 sätetega
7. Ühingu liige võib Ühingu liikmeskonnast lahkuda Ühingu juhatusele esitatava avalduse alusel. Väljaarvamise otsus võetakse vastu juhatuse poolt lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.
8. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga või kahjustab Ühingu mainet ehk mõnel muul mõjuval põhjusel.
9. Mõjuvad põhjused on:
9.1. Ühingu üldkoosoleku või juhatuse otsuste mittetäitmine
9.2. kehtestatud liikmemaksude tasumata jätmine
9.3. Ühingu liikmelisuse vastuolu põhikirja punkt 3.2 või 3.11 sätetega
9.4. Ühingu kolmest üldkoosolekust mõjuva põhjuseta järjestikune puudumine
10. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.