KOOSTÖÖPROJEKTI TULEMUSARUANNE

Koostööprojekti nimetus: Meid ühendab sama meri

Koostööpartner: Kalatalouden toimintaryhmä/Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA ry

Koostööprojekti sihtrühm: Soome ja Eesti kutselised kalurid ja sidusrühmad

Koostööprojekti periood: 15.02.2018 - 30.04.2020.

Koostööprojekti eesmärk: Läänemere hülge- ja kormoraniprojekti eesmärk on saada uusi teadmisi hüljeste ja kormoranide põhjustatud probleemidest ning pakkuda selle teemalist teavet Läänemere piirkonnas. Selgitada välja nende tähendus Soome ja Eesti kalamajandusele sh rannakaluritele, sidusrühmadele ja ühiskonnale.

Mõlema riigi projekti sihtrühmal on tasuta võimalus suurendada teadmisi teemast:

- kogutud andmed on süstemaatiliselt struktureeritud ja kättesaadavaks tehtud

- ühine sõnum probleemidest ja võimalikest lahendustest

Projekti tulemused: Hülge- ja kormoranipopulatsioonide kasv on seadnud kahtluse alla Läänemere rannikupüügi. Kohalike ja piirkondlike kalanduse sihtrühmade jagatud kogemused ja pettumused viisid selleni, et 2017. aastal käivitati rahvusvaheline koostööprojekt.

Koostöös Soome Loodusvarade Instituudiga käivitati 2018 aastal intervjuu uuring, et uurida hüljeste ja kormoranide mõju Läänemere ranniku väikesemahulisele kalapüügile. Selles aruandes on esitatud peamised järeldused, mis põhinevad kuues Läänemere riigis läbi viidud 219 kaluriintervjuu andmetel.

Projektis osales algselt 14 kohalikku rühma: seitse rühma Rootsist, viis Soomest, üks Eestist ja üks rühm Saksamaalt. Eesmärk oli küsitleda 280 rannakalurit, 20 igast kohalikust rühmast. Kokku osales 140 Rootsi, 100 Soome, 20 Eesti ja 20 Saksamaa rannakalurit. Iga rühm moodustas individuaalse uurimisala. Lisaks anti võimalus ka teistele Läänemere piirkonna riikidele osaleda uuringus. Uuringuga liitusid Ida-Taani rühm ja Utska piirkonna Poola rühm, moodustades kuues riigis kokku 16 piirkondlikku uurimispiirkonda.

Uurimisalade uurimismaterjali kogumist koordineeris projekti Läänemere hülge ja kormoran TNC projektirühm, selle projektijuht ja uurimiskoordinaator. Kõik rühmad nimetasid oma piirkonnast erapooletu inimese intervjuude läbiviimiseks. Seitseteist küsitlejat, üheksa naist ja kaheksa meest, viisid andmekogumise läbi aprillist detsembrini 2018. Enne andmekogumise protsessi alustamist teavitati kõiki rühmi uuringu eesmärgist, metoodikast, uurimisküsimustest, küsitleja ülesande eetilisest alusest, nõusoleku vormist ja ajakavast.

Lõplik valim koosnes 219 intervjuust 15 uurimisvaldkonnas; 90 intervjuud Soomest, 84 Rootsist, 18 Eestist, 17 Saksamaalt, 5 Poolast ja 5 intervjuud Taanist. Aruandes esitati tulemuste esitamisel 15 uurimisala, kuna kaks Rootsi naaberpiirkonna piirkondlikku uurimisala ühendati väheste informaatorite arvu tõttu. Analüüsis peeti Poola ja Taani valimit siiski liiga väikeseks, et olla analüüsi jaoks sobiv. Seetõttu esitatakse lõpptulemused enamasti jagatuna 13 uuringualale ja neljale riigile: Eesti, Soome, Rootsi ja Saksamaa. Paljud 219 informandist jätsid mõned küsimused vastuseta. Seega näidatakse tulemuste esitamisel vastajate erinevat arvu.

Tulemused näitavad, et hülged ja kormoranid põhjustavad sageli tõsiseid probleeme kalanduse jätkumisele. Kalurite sõnul mõjutavad hülged rannikupüüki enamasti rohkem kui kormoranid, ehkki olukord on piirkonniti erinev. Tulemused avaldavad ka mõju mitmekesisusele ning selle keerukusele ja ebakindlusele. Kalurite sõnul põhjustavad hülged tõenäolisemalt otsest mõju, nagu saagi vähenemine, ning kahjustused püügivahenditele ja kaladele. Seevastu kormoranid põhjustavad sagedamini kaudset mõju, näiteks muutusi kalavarudes ja kalade käitumises. Mõjude mitmekesisust on oluline arvesse võtta hülge- ja kormoranipoliitikas, teadusuuringutes, planeerimises ja otsuste vastuvõtmisel riiklikus ja rahvusvahelises poliitikas. Jätkusuutlike lahenduste rakendamiseks on vaja ulatuslikku valdkondade vahelist ja rahvusvahelist koostööd. Koos kalurite ja muude sidusrühmadega tuleks välja töötada meetmed hüljeste ja kormoranide probleemide leevendamiseks.

Soome Loodusvarade Instituudi (LUKE) aruandes (The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers) esitatud tulemused peegeldavad kalurite seisukohti ja kogemusi seoses hüljeste ja kormoranide populatsioonide olemasolu ja kasvu tagajärgedega, aga ka nende vaadet tulevaste probleemide lahendamiseks.

Läänemere hülge- ja kormorani koostööprojekti veebileht https://balticfisheries.com/laanemere-hulge-ja-kormorani-koostooprojekt/